ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2560ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2560


โรงพยาบาล
ช่วงเวลา
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผลประเมิน
ผลงาน
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน
พะเยา,รพท. ธ.ค. 59 901.28 ไม่ผ่าน 13,900.04 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
เชียงคำ,รพท. ธ.ค. 59 619.16 ไม่ผ่าน 11,488.29 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
จุน,รพช. ธ.ค. 59 639.99 ไม่ผ่าน 12,266.11 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
เชียงม่วน,รพช. ธ.ค. 59 731.69 ไม่ผ่าน 17,766.21 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ดอกคำใต้,รพช. ธ.ค. 59 706.06 ไม่ผ่าน 11,759.49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ปง,รพช. ธ.ค. 59 613.56 ไม่ผ่าน 10,143.07 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
แม่ใจ,รพช. ธ.ค. 59 721.00 ไม่ผ่าน 15,743.49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ภูซาง,รพช. ธ.ค. 59 417.67 ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
ภูกามยาว,รพช. ธ.ค. 59 692.91 ไม่ผ่าน 0.00 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน