ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน UNITCOST จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562


โรงพยาบาล
ช่วงเวลา
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ผลประเมิน
ผลงาน
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผลงาน
+1SD
ผลประเมิน
ผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน
พะเยา,รพท. ต.ค. 61 ต.ค. 61 612.10 939.00 ผ่าน 12,504.12 18,660.00 ผ่าน ผ่าน
เชียงคำ,รพท. ต.ค. 61 ต.ค. 61 620.48 801.00 ผ่าน 9,035.09 18,116.00 ผ่าน ผ่าน
จุน,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 606.14 781.00 ผ่าน 12,039.44 18,305.00 ผ่าน ผ่าน
เชียงม่วน,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 764.16 836.00 ผ่าน 10,435.67 21,840.00 ผ่าน ผ่าน
ดอกคำใต้,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 746.59 781.00 ผ่าน 10,212.00 18,305.00 ผ่าน ผ่าน
ปง,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 608.84 781.00 ผ่าน 11,462.11 18,305.00 ผ่าน ผ่าน
แม่ใจ,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 688.61 836.00 ผ่าน 13,283.16 21,840.00 ผ่าน ผ่าน
ภูซาง,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 1,206.79 1,266.00 ผ่าน 0.00 0.00 ผ่าน ผ่าน
ภูกามยาว,รพช. ต.ค. 61 ต.ค. 61 1,034.46 1,266.00 ผ่าน 0.00 0.00 ผ่าน ผ่าน